Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

PSMA PET/CT za procenu odgovora na terapiju blokatorima androgenih receptora (enzalutamid)

PSMA PET/CT za procenu odgovora na terapiju blokatorima androgenih receptora (enzalutamid)

PSMA PET/CT je danas prevladavajuća metoda onkološkog stepenovanja karcinoma prostate, posebno vredna ako je u pitanju metastatski rak, i procene podobnosti radioligandne terapije 177Lu-PSMA. Najnovija studija je ustanovila da se može koristiti i za procenu efikasnosti tretmana blokatorima androgenih receptora (ARPI).

Citirana studija koja ima za cilj analizu PSMA PET/CT u svrhu procene odgovora na lečenje blokatorima androgenih receptora (ARPI) i predviđanjem ukupnog preživljavanja (OS) kod pacijenata sa metastatičkim karcinomom prostate otpornim na kastraciju (mCRPC). Rezultati pokazuju da je PSMA PET/CT zaista vredan biomarker kada se izvodi u 3 meseca nakon pokretanja ARPI tretmana.

Retrospektivno analizirali su 30 pacijenata obolelih od mCRPC-a, koji su  bili podvrgnuti 68Ga-PSMA-11 PET/CT u roku od 8 nedelja pre i 12 ± 4 nedelje nakon pokretanja lečenja. Na osnovu ukupnog PSMA-volumena tumora (SUVbased) pacijenti su kategorisani kao PSMA responderi (PSMA-Rs: kompletan/delimičan odgovor ili stabilna bolest), ili PSMA neresponderi (PSMA-NRs: progresija bolesti). Posle medijalnog praćenja nešto više od 2 godine, medijana ukupnog prezivljavanja je bila znatno duže između PSMA-R nego između PSMA-NR (54 naspram 22 meseca). Primećena je značajna korelacija između odgovora PSMA i PSA kad se PSA smanjelo za najmanje 50%.

PSMA PET/CT je dijagnostička metoda izbora za stepenovanje raka prostate i izbor odgovarajuće terapije.