Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Terbijum-161

Radioligandna terapija sa terbijumom-161

Radioligandna PSMA terapija izotopom lutecija 177Lu pokazala se veoma efikasnom protiv metastatskog raka prostate. Ipak, i dalje postoji udeo pacijenata, na kojih ova terapija ne deluje. Mogući razlog može biti nedovoljna doza radijacije koja se isporučuje ćelijama raka tako da mogu da prežive. Dakle, naučnici sada eksperimentišu sa drugim izotopom terbijum-161 (161Tb) koji emituje širi spektar energije, odnosno konverzije i Ožeovih elektrona pored beta zračenja. Ima svojstva raspadanja slična 177-luteciju, vreme poluraspada od oko 7 dana, ali veću destruktivnu moć zbog ko-emisije konverzije i Ožeovih elektrona. Njihov kratak domet zračenja omogućava mu da oslobodi svu svoju snagu direktno u ćelijama raka bez skoro nikakvog oštećenja susednih zdravih ćelija.

161Tb je pokazao superiorne pretkliničke rezultate u poređenju sa 177-lutecijom, a trenutno su u toku nekoliko kliničkih studija koje se bave primenom 161Tb za lečenje raka prostate. Jedna od njih je PROGNOSTICS u Švajcarskoj finansirana u iznosu od CHF 2 miliona & VIOLET u Australiji (Young Investigator Award James Buteau, MD).

Nadamo se da ćemo uskoro moći da ponudimo radioligandne terapije sa terbijumom-161 našim pacijentima.