Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

Radiofarmakološka terapija napreduje do ranijih stadijuma bolesti

Radiofarmakološka terapija napreduje do ranijih stadijuma bolesti

Ispitivanje PSMAfore Novartis-a (Faza III ispitivanja 177Lu-PSMA-617 kod pacijenata sa mCRPC prije hemoterapiji taksanima) ne samo da je ispunilo svoj primarni cilj preživljavanja bez radiološke progresije (rPFS), već je pokazalo neverovatne rezultate, koji imaju potencijal da promeni kliničku praksu, kako je predstavljeno na konferenciji ESMO 2023. Radioligandna terapija (RLT) sa 177Lu-PSMA-617  kod pacijenata bez prethodne hemoterapije donela je medijanu rPFS od 12 meseci  u poređenju sa samo 5,6 meseci u kontrolnoj grupi na standardnom lečenju. Sa manje nuspojava 3. stepena, radioligandna terapija se takođe bolje toleriše.  Rezultati sugerišu - što se ranije tokom bolesti primenjuje terapija, to je efikasnija. Naše sopstveno kliničko iskustvo u Minute Medical-u takođe potvrđuje ovo u relevantnim slučajevima.

Primena radioligandnih terapija u ranijim fasama bolesti trenutno se istražuje u svim oblastima gde je nuklearna medicina našla svoju primenu. Na primer, faza III ispitivanja NETTER-2 177Lu-DOTATATE (Lutathera) kod pacijenata sa uznapredovalim gastroenteropankreatičnim NET-ovima (GEP-NET) G2 i G3 takođe je ispunila svoj primarni cilj produženja PFS-a.