Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer
  • Terapija budućnosti: borimo se protiv Vašeg raka

TheraP studija upoređuje radioligandnu terapiju lutecijom 177Lu-PSMA-617 sa hemoterapijom kabazitakselom

TheraP studija upoređuje radioligandnu terapiju lutetiumom 177Lu-PSMA-617 sa hemoterapijom kabazitakselom u lečenju raka prostate

TheraP, ispitivanje faze II, u kojem se upoređuje radioligandna terapija lutecijom 177Lu-PSMA-617 s hemoterapijom kabazitakselom, završeno pokazujući jasnu prednost 177Lu-PSMA u odnosu na hemoterapiju.

Kriterijumi odabira učesnika

Na osnovu dijagnostike 68Ga-PSMA PET/CT i 18F-FDG PET/CT izabrano je 200 muškaraca sa metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju (mCRPC), koji su u glavnom (91%) prošli prethodnu terapiju deprivacije androgena. 68Ga-PSMA PET/CT je trebalo da otkrije dovoljnu koncentraciju PSMA (min standardizovana vrednost upijanja SUV >20) u tumoru i metastazama, što je preduslov za radioligandnu terapiju; inače radioligandi jednostavno nemaju gde da se vežu. 18F-FDG PET/CT pokazuje metabolizam glukoze tumora i njegovih metastaza: visok metabolizam signalizira agresivnost raka. Isključeni su i pacijenti sa lezijama sa neskladnim PET/CT slikama 68Ga-PSMA i 18F-FDG, što znači agresivne lezije sa nedovoljno PSMA. Nakon randomizacije 98 muškaraca je bilo dodeljeno na 177Lu-PSMA-617 (6·0–8·5 GBq intravenozno svakih 6 nedelja do maksimalno šest tretmana), a 85 – na kabazitaksel (20 mg/m² intravenozno svake 3 nedelje do deset tretmana).

Nalaze
Primarni cilj ili glavni kriterijum efikasnosti definisan je kao pad PSA nivo preko 50% u odnosu na početne vrednosti. 177Lu-PSMA-617 u poređenju sa kabazitakselom doveo je do većeg pada PSA i manjeg broja nuspojava.

Pad PSA od preko 50% bio je češći među onima koji su tretirani sa ¹⁷⁷Lu-PSMA-617 nego sa kabazitakselom: 65 naspram 37 ili 66% naspram 44%. Štaviše, što je SUV bio veći, to su bile bolje šanse da terapija bude efikasna, čak i sa agresivnijim tumorima (metabolički aktivan volumen tumora MVT > 200ml).

Nuspojave stepena 3–4 dogodili su se kod 32 (33%) od 98 muškaraca u grupi 177Lu-PSMA-617 naspram 45 (53%) od 85 muškaraca u kabazitaksel grupi.
177Lu-PSMA-617 je odložio napredovanje u poređenju sa kabazitakselom. Remisija (progress free period) definisana je kao interval od randomizacije do prvog povećanja PSA od najmanje 25%, ali i najmanje 2 ng/mL nakon 12 nedelja.

 

Primedba

Ova studija služi kao komplementarna studiji VISION jer kabazitaksel nije bio uključen u grupu standardnih terapija u studiji VISION. Oba ispitivanja koristili su ⁶⁸Ga-PSMA-11 za izbor pacijenata, a TheraP koristio je dodatni kvantitativni PET parametar (SUVmax) i ¹⁸F-FDG za identifikaciju pacijenata sa neskladnim ¹⁸F-FDG-pozitivnim, PSMA-negativnim lezijama.

Treba spomenuti da je rak prostate među učesnicama zaista se je nalazio u uznapredovalim stadijima – 85 odsto je imalo preko 20 metastaza. Efikasnost i bezbednost 177Lu-PSMA-617 demonstrirani do sada na svim studijama je izazvao interesovanje za istraživanje primene radioligandne terapije 177Lu-PSMA ranije tokom bolesti. U toku su više ispitivanja, uključujući 177Lu-PSMA u kombinaciji sa inhibitorima imunog kontrolnog punkta, PARP inhibitorom ili enzalutamidom. Takođe se istražuje primena 177Lu-PSMA unapred kod muškaraca sa tek dijagnostikovanim metastatskim karcinomom prostate osetljivim na hormone.

Mogućnost izbora pacijenata koji će najverovatnije imati koristi od 177Lu-PSMA terapije je ključna prednost teranostičkog pristupa, koji kombinuje molekularno snimanje i terapiju.

Bibliografija (izvor svih tabela)

Hofman M., Louise Emmett L., Sandhu S., Iravani A., Joshua A., Goh J., et al. [177Lu]Lu-PSMA-617 versus cabazitaxel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (TheraP): a randomised, open-label, phase 2 trial. The Lancet 397, issue 10276, P797-804, February 27, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00237-3