Loading…
  • Therapie der Zukunft: we fight your cancer

DiagnosticsPRتشخیص

عکس برداری مولکولی

 [68Ga]Ga-PSMA-11 PET/CT 

امروزه توموگرافی PSMA  با تابش پوزیترون یا همان PET دقیق ترین روش تصویربرداری از سلولها است که به وسیله آن می توان مولکولهای هدف و فولاد های هیدرولاز را که دارای تعددی بیش از حد نرمال میباشند به خوبی تشخیص داد. به ویژه در مورد سرطان پروستات ثابت شده ضایعات بسیار کوچک حتی در حد چند میلیمتر نیز با استفاده از سطوح پایینی از PSA  بعد از درمان اولیه تومور قابل تشخیص است.